User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

1. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.01)
3. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
4. แบบใบสาคัญรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.03)
5. แบบรายงานการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04)
6. ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.05)
7. หนังสือขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กทม.) (แบบ ดร.06/1)
8. หนังสือขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ต่างจังหวัด) (แบบ ดร.06/2)
9. หนังสือขอแจ้งผลการได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กทม.) (แบบ ดร.07/1)
10. หนังสือขอแจ้งผลการได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ต่างจังหวัด) (แบบ ดร.07/2)
11. หนังสือส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กทม.) (แบบ ดร.08/1)
12. หนังสือส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ต่างจังหวัด) (แบบ ดร.08/2)
13. หนังสือมอบอานาจ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

1. คำถาม : การคำนวณรายได้ ต้องรวมรายได้จากทุกแหล่งหรือไม่ เช่น เงินบำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือจากรัฐ เงินที่ได้รับจากญาติพี่น้อง ฯลฯ
คำตอบ : ต้องรวมรายได้จากทุกแหล่ง


2. คำถาม : กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง อาจเกิดปัญหาในการหาผู้รับรอง เนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือความคุ้นเคยกัน
จะมีแนวทางอย่างไร
คำตอบ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอำนวยความสะดวกให้กับหญิงตั้งครรภ์ในการรับลงทะเบียน นอกที่ทำการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ การลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น รวมทั้งกรณีผู้ลงทะเบียนประสบ
ความยากลำบากในการหาผู้รับรอง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกในการจัดหาผู้รับรองสถานะของ
ครัวเรือนให้กับผู้ลงทะเบียน เช่น มอบหมาย อพม. หรือ อสม. ไปเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานะของครัวเรือนเพิ่มเติม


3. คำถาม : หากแม่ของเด็ก (ซึ่งเด็กเกิดภายในปีงบประมาณ 2559) ไม่ได้ขอรับสิทธิ์ในตอนแรก แต่ต่อมามีสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากลำบากมากขึ้น เช่น ตกงาน ครอบครัวเลิกร้างกัน สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้หรือไม่
คำตอบ : แม่ของเด็กสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ ภายในปีงบประมาณ 2559 (ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2559) และเมื่อผ่าน
การพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์แล้ว จะได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด


4. คำถาม : หากพื้นที่ไม่มีธนาคารกรุงไทย และผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถเดินทางมารับเงินได้ ควรทำอย่างไร
คำตอบ : ผู้รับสิทธิ์สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นไปรับเงินแทนได้ หรือกำหนดให้โอนเงินเข้าบัญชีนาคารกรุงไทยของผู้อื่นได้ ซึ่งหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานในชุมชน สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้รับสิทธิ์ โดยการรับมอบอำนาจ
เพื่อรับเงินสด และนำเงินไปส่งต่อให้ผู้รับสิทธิ์ในพื้นที่ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเด็กแรกเกิดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรับ
มอบอำนาจเพื่อนำเงินไปส่งต่อให้ผู้รับสิทธิ์ ต้องเป็นไปโดยสมัครใจของทั้งสองฝ่าย


5. คำถาม : หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้ว แต่คลอดลูกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 หรือหลังจาก 30 กันยายน 2559
จะยังได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่
คำตอบ : หากการคลอดบุตร ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ให้ถือว่าสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับไปโดยปริยาย


6. คำถาม : ผู้เลี้ยงดูเด็กที่ไม่ใช่แม่ (อาทิ พ่อ ปู่ ย่า ตา ยาย) สามารถสมัครเพื่อรับเงินได้หรือไม่
คำตอบ : หากแม่ของเด็กยังมีชีวิตอยู่ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด แม่ของเด็กสามารถแจ้งความประสงค์ในแบบ ดร. 01
เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ผู้เลี้ยงดูเด็ก เช่น พ่อ ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า อา หรือมอบอำนาจให้ผู้เลี้ยงดูเด็กเป็น
ผู้รับเงินแทนได้


7. คำถาม : เด็กจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนได้หรือไม่ หากแม่ของเด็กเป็นบุคคลต่างด้าว หรือเป็นบุคคลไร้สถานะ
ทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิตหลังคลอด
คำตอบ : กรณีนี้ หลังจากเด็กคลอดและแจ้งเกิดแล้ว อนุโลมให้พ่อของเด็กผู้มีคุณสมบัติตามสูติบัตรซึ่งมีสัญชาติไทยเท่านั้น สามารถ
ยื่นลงทะเบียนแทนได้ตามถิ่นที่อยู่ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายใน 30 กันยายน 2559) โดยได้รับเงินย้อนหลัง
ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนครบ 12 เดือน และให้ใช้เอกสารหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ (กรณีย้อนสิทธิ์)
ประกอบด้วย
1) เอกสารหลักฐานทั้งหมดเช่นเดียวกับมารดาของเด็กผู้มีคุณสมบัติ ตามแบบ ดร.01
2) สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาเด็ก
3) สำเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแล้วแต่กรณี ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ


8. คำถาม : หากหญิงตั้งครรภ์คลอดบุตรแล้ว ปรากฏว่าเป็นลูกแฝด จะได้รับเงินอุดหนุนกี่สิทธิ์
คำตอบ : กรณีการคลอดบุตรที่เป็นลูกแฝด จะได้รับสิทธิ์เท่าจานวนของเด็กที่เกิดมา


9. คำถาม : คุณสมบัติที่ระบุว่า ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นใดจากรัฐ มีความหมายว่าอย่างไร
คำตอบ : การไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นใดจากรัฐ เป็นคุณสมบัติที่ระบุไว้ของเด็ก เช่น เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม
ตัวอย่าง มารดาของเด็กเป็นคนพิการได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ แต่เด็กแรกเกิดไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการใด ๆ มาก่อน
ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเด็กยังมีคุณสมบัติและมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน เนื่องจากสวัสดิการเบี้ยความพิการ เป็นสวัสดิการของ
มารดาไม่ใช่ของเด็ก

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

การรับเงิน

1. รับเงิน ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
2. รับเงิน ณ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอานาจให้ผู้อื่นรับแทนได้)
3. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นาสาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น – เข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้)


หมายเหตุ กรณีมอบอานาจในการรับเงิน ให้นาหนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจมายื่นด้วย

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ฯ (แบบ ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

5. สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

4. สาเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือ สาเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1

6. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1.1 เด็กแรกเกิด :
1) เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
2) มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ
1.2 หญิงตั้งครรภ์ :
1) มีกาหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
2) อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนหญิงตั้งครรภ์สามารถยื่นลงทะเบียนไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ หากการคลอดบุตรในภายหลัง ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ให้ถือว่าสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับไปโดยปริยาย

     - กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นาเอกสารหลักฐานของบิดาเด็กและมารดาเด็กในกรณีดังกล่าว ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจานงขอรับสิทธิ์
     - กรณีอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากได้รับการดูแลจากภาครัฐ แต่หากมีคุณสมบัติ สามารถขอรับสิทธิ์เงิน อุดห นุน ได้ แต่จะได้รับ เงิน เฉพ าะเดือ น ที่ไม่อยู่ใน ค วาม ดูแล ขอ งบ้าน พักเด็ก แล ะครอบ ค รัว หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐ (หลังออกจากบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือสถานสงเคราะห์ของรัฐแล้ว)


ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน

หมายถึง ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ากว่า 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยนารายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจานวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วยในความเป็นจริงการสอบถามรายได้อาจไม่ได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงจาเป็นต้องใช้การประเมิน

ความยากจนระดับครัวเรือน ด้วยข้อมูลสถานะของครัวเรือนมาประกอบการพิจารณาด้วย (แบบ ดร.02 ในกรอบขวาล่าง หน้า 23) โดยต้องมีข้อเท็จจริงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1) ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีหรือคนว่างงาน อายุ 15 - 65 ปี หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
2) สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชารุดทรุดโทรม บ้านทาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า
3) ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล รถปิกอัพ รถบรรทุกเล็ก รถตู้
4) เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทากินไม่เกิน 1 ไร่


 

การรับรองความยากจนในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ต้องมีผู้รับรอง 2 คน ดังนี้
ผู้รับรองคนที่ 1

- กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจาสานักงานเขต
- เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
- เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.
- บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์


ผู้รับรองคนที่ 2

- กรุงเทพมหานคร : ผู้อานวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
- เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายหรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
- บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

องค์กรพันธมิตรขับเคลื่อนความสำเร็จ

Banner of m-society

Banner MTH military department

SAT banner link

unicef banner link to website

Banner of DECY department

Banner link to Local administration department

 

ที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

Map to CSG department

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ที่ตั้ง : อาคารดรุณวิถี ชั้น 1 ภายในบริเวณบ้านราชวิถี ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-306-8694
และ 02-306-8697

สถิติเว็บไซต์

Today2956
Yesterday3450
This week18636
This month73171
Total1235409

Who Is Online

3
Online

Please publish modules in offcanvas position.