Vision & Mission

วิสัยทัศน์

“เด็กยากจนได้รับเงินอุดหนุนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”


พันธกิจ

  1. เด็กยากจนได้เข้าถึงบริการ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
  2. บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน
  3. จัดระบบการส่งต่อและเตรียมความพร้อมให้บริการช่วงวัยถัดไป

เป้าหมาย

  1. จำนวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  2. รูปแบบการจัดสวัสดิการเงินอุดหุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
  3. จำนวนเด็กที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย