,

Eligibility Test

  • 1. บุตร/หลาน ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีอายุเท่าใด

  • 2.

  • 3.

  • 4. แม่ของเด็กมีสัญชาติใด

  • 5. พ่อของเด็กมีสัญชาติใด

  • 6.

  • 7. ครัวเรือนของท่านรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนเท่าไหร่ [นำเงินเดือนของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน เช่น ในครัวเรือนมี 2 คน เงินเดือน 2,500 และ 3,000 บาท ตามลำดับ ดังนั้นรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของครัวเรือน จึงเท่ากับ (2,500+3000)÷2 = 2,750 บาท]

  • 8.