ครม. เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลาง จำนวน ๑,๔๓๗ ล้านบาทเศษ ให้กับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5 June 2561

วันนี้ (๕ มิ.ย.๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บริเวณชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักการโครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต รายการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับเด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นมาตรการจูงใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก นําเด็กเข้ารับบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กแรกเกิดสัญชาติไทยที่บิดาและหรือมารดามีสัญชาติไทย เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน โดยอุดหนุนรายละ ๔๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเวลา ๑ ปี และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนครบอายุ ๓ ปี (๓๖ เดือน) และเพิ่มวงเงินจากรายละ ๔๐๐ บาท เป็นรายละ ๖๐๐ บาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้กับเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ด้วย ทำให้มีจำนวนผู้มาขอรับสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น มียอดสะสมผู้ที่มาลงทะเบียนจนถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๗๐,๖๘๐ คน
นายวิทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๒,๑๓๑,๑๘๕,๖๐๐ บาท และมีงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลื่อมปีคงเหลืออยู่ จำนวน ๖,๑๓๒,๐๐๐ บาท เงินส่งคืนจำนวน ๓๑,๘๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้รับเงินได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๓๗,๓๑๗,๖๐๐ บาท และกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มาลงทะเบียนและมีสิทธิรับเงิน ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๑๑๗,๔๙๐,๔๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑๙,๘๕๙,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เสนอสำนักงบประมาณ ขอใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑,๔๓๗,๙๔๗,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ต้องได้รับเงินต่อเนื่อง ๖ เดือน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๑) จำนวน ๔๑๙,๙๙๓ คน ผู้มีสิทธิ์ที่มีกำหนดคลอด (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๑,๓๘๗ คน และผู้มีสิทธิ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น (ปี ๒๕๖๑) จำนวน ๔๗,๑๔๖ คน รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ ผลการประเมินโครงการ 
การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ไม่ได้รับเงินมาแล้วกว่า ๒ เดือน เกิดปัญหาความเดือดร้อนในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวซึ่งยากจน และมีประเด็นข้อร้องเรียนและเรียกร้องการได้รับเงินต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยได้มีระบบสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ยากจน ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะทำให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ แม่และเด็กได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข และบริการสวัสดิการอื่นๆ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว ซึ่งกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินผ่านระบบ e-payment และระบบพร้อมเพย์โดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์โดยตรง โดยจะสามารถเริ่มจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๙๔ , ๐๙๒ ๙๓๐ ๕๔๕๕ , ๐๘๑ ๘๘๓ ๓๕๒๐ ในวันและเวลาราชการ 

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/1477050415893876/videos/2004392333159679/

Tag :