โครงสร้างหน่วยงาน

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข้าราชการ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

พนักงานราชการ

นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เจ้าหน้าที่โครงการ

ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แผนผังเว็บไซต์