,

แบบทดสอบสิทธิ์

  • 1. บุตร/หลาน ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีอายุเท่าใด

  • 2. มารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กแรกเกิด มีสัญชาติใด

  • 3. วัน เดือน ปีเกิด ของเด็กแรกเกิด

  • 4. สมาชิกครัวเรือนของเด็กแรกเกิดที่มีรายได้ต่อคน ต่อปี เฉลี่ยรวมกันเท่าไหร่ (ให้นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย)

แผนผังเว็บไซต์