การประเมินผลกระทบ

ภาพรวม

15 พฤษภาคม 2561

รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. 2563

13 กันยายน 2564 PDF FORMAT 3.48 MB
ดาวน์โหลด

สรุปผลการศึกษาการประเมินผลโครงการ

17 พฤษภาคม 2561 การประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในช่วงแรก (base-line) PDF FORMAT 396.27 KB
ดาวน์โหลด

บทสรุปผู้บริหารโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

17 พฤษภาคม 2561 ผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ ๒๕๖๐... PDF FORMAT 310.38 KB
ดาวน์โหลด
แผนผังเว็บไซต์