รายงาน

รายงานการประชุม

สรุปการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560

18 พฤษภาคม 2561 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 PDF FORMAT 115.29 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม

รายงานโครงการ 4 เม.ย. 61

18 พฤษภาคม 2561 หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ได้นำแนวคิด... PDF FORMAT 489.95 KB
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 29-30 มีนาคม

18 พฤษภาคม 2561 ข้อเสนอปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานจากการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน... PDF FORMAT 220.13 KB
ดาวน์โหลด
แผนผังเว็บไซต์