ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ เม.ย. - มิ.ย. 61

20 มิถุนายน 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตั้งแต่ เม.ย. - มิ.ย. 61

*** เฉพาะกรณีผู้ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ตามแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 ดังนี้

บัญชีพร้อมเพย์ จะโอนเงินเข้าบัญชี

  • วันที่ 22 มิ.ย. 61

บัญชีธนาคารทั่วไปจะโอนเข้าบัญชี

  • วันที่ 25 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป 

 

 

Tag : #ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ เม.ย. - มิ.ย. 61#โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แผนผังเว็บไซต์