หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้ได้สิทธิ์รับเงินอุดหนุน

  • หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย เด็กเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  หรือ บิดาของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย (กรณีหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นหญิงต่างด้าว หรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์)
  • เด็กแรกเกิดจะต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนโดยมีรายได้ครัวเรือนทั้งหมดหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี
  • ไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ

 


ขั้นตอนการลงทะเบียน


 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีดังนี้

  1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01)

  2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

  3. แบบใบสำคัญรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.03)

  4. แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04)

  5. ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบดร.05)

  6. หนังสือขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กทม.) (แบบดร.06/1)

  7. หนังสือขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ภูมิภาค) (แบบดร.06/2)

  8. หนังสือขอแจ้งผลการได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กทม.) (แบบดร.07/1)

  9. หนังสือขอแจ้งผลการได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ภูมิภาค) (แบบดร.07/2)

  10. หนังสือส่งเอกสารหลักฐานผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กทม.) (แบบดร.08/1)

  11. หนังสือส่งเอกสารหลักฐานผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ภูมิภาค) (แบบดร.08/2)

  12. หนังสือมอบอำนาจ

แผนผังเว็บไซต์